Joanna Helena Śliwowska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Joanna Helena Śliwowska

Uchwałą Rady Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia 27 stycznia 2012 roku

doktor nauk biologicznych w zakresie Biologii

Joanna Helena Śliwowska

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

„Wpływ niektórych czynników środowiskowych na neuroplastyczność mózgu u owiec i szczurów”

uzyskała stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk biologicznych

w zakresie Biologii

Recenzenci w przewodzie habilitacyjnym: prof. dr hab. Grzegorz Hess, prof. dr hab. Jan Konopacki, prof. dr hab. Jolanta Polkowska, prof. UG, dr hab. Danuta Lewandowska

Dyplom nr 650.


Gdańsk, 02 marca 2012 r.