Violetta Ewa Trella | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Violetta Ewa Trella

Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 08 marca 2012 roku

Violetta Ewa Trella

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Materialny wymiar i  funkcje tekstów kultury w  procesie biblioterapeutycznym”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Literaturoznawstwa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Michał Błażejewski

Recenzenci: prof. UG, dr hab. Grażyna Tomaszewska, prof. US, dr hab. Urszula Chęcińska

Dyplom nr 3476.


Gdańsk, 14 marca 2012 r.