Tomasz Puzyn | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Tomasz Puzyn

Uchwałą Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia 11 kwietnia 2012 roku

Tomasz Puzyn

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

„Ocena ryzyka stwarzanego przez wybrane zanieczyszenia chemiczne środowiska w  oparciu o  metody ilościowego modelowania zależności pomiędzy strukturą chemiczną a  właściwościami (QSPR) oraz  aktywnością (QSAR)”

uzyskał stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk chemicznych

w zakresie Chemii

Recenzenci w przewodzie habilitacyjnym: prof. dr hab. Jerzy Ciarkowski, dr hab. Tomasz Kowalkowski, prof. dr hab. inż. Jan Mazerski, prof. dr hab. Andrzej Parczewski

Dyplom nr 657.


Gdańsk, 20 kwietnia 2012 r.