Kamil Zeidler | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Kamil Zeidler

Uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia 16 kwietnia 2012 roku

Kamil Zeidler

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

„Restytucja dóbr kultury ze stanowiska filozofii prawa”

uzyskał stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk prawnych

w zakresie Prawa

Recenzenci w przewodzie habilitacyjnym: prof. dr hab. Jolanta Jabłońska-Bonca, prof. dr hab. Krzysztof Pałecki, prof. dr hab. Jerzy Zajadło, prof. dr hab. Marek Zirk-Sadowski

Dyplom nr 659.


Gdańsk, 11 maja 2012 r.