Sławomir Steinborn | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Sławomir Steinborn

Uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia 18 czerwca 2012 roku

Sławomir Steinborn

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

„Prawomocność części orzeczenia w procesie karnym”

uzyskał stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk prawnych

w zakresie Prawa, specjalność: prawo karne procesowe

Recenzenci w przewodzie habilitacyjnym: prof. dr hab. Piotr Hofmański, prof. dr hab. Piotr Kruszyński, prof. dr hab. Tomasz Grzegorczyk, prof. dr hab. Romuald Kmiecik

Dyplom nr 672.


Gdańsk, 24 lipca 2012 r.