Alicja Anna Klimas | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Alicja Anna Klimas

Uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 19 listopada 2012 roku

Alicja Anna Klimas

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Realizacja zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w  prawie polskim”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk prawnych

w zakresie Prawa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Janina Ciechanowicz-McLean

Recenzenci: prof. UG, dr hab. Tomasz Bąkowski, prof. UKW, dr hab. Zbigniew Bukowski

Dyplom nr 3569.


Gdańsk, 23 listopada 2012 r.