Mateusz Kazimierz Kolańczyk | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Mateusz Kazimierz Kolańczyk

Uchwałą Rady Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia 30 listopada 2012 roku

Mateusz Kazimierz Kolańczyk

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

„NOA1 i  Ras/NF1 - dwa ewolucyjnie konserwowanw systemy GTPazowe - rola w  rozwoju embrionalnym i  procesach patogenetycznych”

uzyskał stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk biologicznych

w zakresie Biochemii

Recenzenci w przewodzie habilitacyjnym: prof. dr hab. Jacek Bigda, prof. dr hab. Józef Dulak,, prof. MIBMiK, dr hab. Jacek Ryszard Jaworski, prof. dr hab. Piotr Paweł Stępień

Dyplom nr 689.


Gdańsk, 28 grudnia 2012 r.