Piotr Jan Zapadka | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Piotr Jan Zapadka

Uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia 10 grudnia 2012 roku

Piotr Jan Zapadka

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

„Usługi bankowości inwestycyjnej”

uzyskał stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk prawnych

w zakresie Prawa, specjalność: prawo finansowe

Recenzenci w przewodzie habilitacyjnym: prof. dr hab. Jolanta Danuta Gliniecka, prof. dr hab. Eugenia Fojcik-Mastalska, prof. dr hab. Wojciech Pyzioł, prof. UKSW, dr hab. Marek Krzysztof Michalski

Dyplom nr 690.


Gdańsk, 28 grudnia 2012 r.