Arkadiusz Daniel Monkiewicz | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Arkadiusz Daniel Monkiewicz

Uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 07 stycznia 2013 roku

Arkadiusz Daniel Monkiewicz

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Kontrola państwowa i  społeczna w  Polsce w  latach 1944-1952”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk prawnych

w zakresie Prawa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Andrzej Sylwestrzak

Recenzenci: prof. dr hab. Dariusz Szpoper, prof. dr hab. Janusz Sługocki

Dyplom nr 3596.


Gdańsk, 11 stycznia 2013 r.