Wojciech Sebastian Giłka | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Wojciech Sebastian Giłka

Uchwałą Rady Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia 18 stycznia 2013 roku

doktor nauk biologicznych w zakresie Biologii

Wojciech Sebastian Giłka

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

„Systematyka i różnorodność faunistyczna europejskich ochotkowatych z plemienia Tanytarsini (Diptera: Chironomidae)”

uzyskał stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk biologicznych

w zakresie Biologii

Recenzenci w przewodzie habilitacyjnym: prof. dr hab. Agnieszka Draber-Mońko, prof. dr hab. Wiesław Krzemiński, prof. dr hab. Jacek Waldemar Siciński, prof. dr hab. Tadeusz Zatwarnicki

Dyplom nr 698.


Gdańsk, 05 lutego 2013 r.