Krzysztof Adam Sławski | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Krzysztof Adam Sławski

Uchwałą Rady Wydziału Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 12 kwietnia 2013 roku

Krzysztof Adam Sławski

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Bernard Szczęsny (1919-1993) - uczestnik pomorskiego ruchu oporu, więzień Stutthofu, działacz społeczny i polityk regionalny”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Historii, specjalność: historia najnowsza Polski

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Józef Borzyszkowski

Recenzenci: prof. UG, dr hab. Grzegorz Berendt, prof. dr hab. Witold Molik

Dyplom nr 3631.


Gdańsk, 17 kwietnia 2013 r.