Anna Wójcik-Karpacz | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Anna Wójcik-Karpacz

Uchwałą Rady Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia 25 kwietnia 2013 roku

Anna Wójcik-Karpacz

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

„Zdolność relacyjna w  tworzeniu efektów współdziałania małych i  średnich przedsiębiorstw”

uzyskała stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk ekonomicznych

w zakresie Nauk o zarządzaniu

Recenzenci w przewodzie habilitacyjnym: prof. dr hab. Maria Romanowska, prof. dr hab. inż. Rafał Krupski, prof. dr hab. Jan Lichtarski, prof. dr hab. Mirosław Szreder

Dyplom nr 704.


Gdańsk, 30 kwietnia 2013 r.