Agnieszka Ewa Prygiel | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Agnieszka Ewa Prygiel

Uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 16 września 2013 roku

Agnieszka Ewa Prygiel

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Konkurencja na  rynku produktów leczniczych”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk prawnych

w zakresie Prawa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. UG, dr hab. Jerzy Ciszewski

Recenzenci: prof. dr hab. Zdzisław Brodecki, prof. UWM, dr hab. Agnieszka Góra-Błaszczykowska

Dyplom nr 3690.


Gdańsk, 23 października 2013 r.