Paulina Helena Krakowiak | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Paulina Helena Krakowiak

Uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 21 października 2013 roku

Paulina Helena Krakowiak

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Kontratypy wobec zakazu dyskryminacji w  prawie pracy”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk prawnych

w zakresie Prawa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. UG, dr hab. Jakub Stelina

Recenzenci: prof. UG, dr hab. Monika Iwona Tomaszewska, prof. UJ, dr hab. Arkadiusz Sobczyk

Dyplom nr 3699.


Gdańsk, 24 października 2013 r.