Jacek Zbigniew Kominek | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jacek Zbigniew Kominek

Uchwałą Rady Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 24 stycznia 2014 roku

Jacek Zbigniew Kominek

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Ewolucja molekularna eukariotycznych białek opiekuńczych Hsp70 i  Hsp40”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk biologicznych

w zakresie Biochemii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Jarosław Aleksander Marszałek

Recenzenci: prof. dr hab. Ryszard Korona, dr hab. Krzysztof Franciszek Waleron

Dyplom nr 3745.


Gdańsk, 05 lutego 2014 r.