Małgorzata Dądalska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Małgorzata Dądalska

Uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 24 lutego 2014 roku

Małgorzata Dądalska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Efektywność rynku ubezpieczeń. Studium z prawa Unii Europejskiej”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk prawnych

w zakresie Prawa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Zdzisław Brodecki

Recenzenci: prof. UG, dr hab. Dorota Maśniak, prof. UWM, dr hab. Mariola Lemonnier

Dyplom nr 3751.


Gdańsk, 03 marca 2014 r.