Informacja DZP UG w sprawie podpisania aneksu nr 2 do umowy na sukcesywną dostawę książek krajowych. | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Informacja DZP UG w sprawie podpisania aneksu nr 2 do umowy na sukcesywną dostawę książek krajowych.

Uwaga! Komunikat archiwalny. Jego treść może być już nieaktualna.

Informacja DZP UG w sprawie podpisania aneksu umowy na sukcesywną dostawę książek krajowych.

KOMUNIKAT do postępowania A120-211-13/14/SS –I część

Dział Zamówień Publicznych uprzejmie informuje, że podpisany został aneks do umowy na sukcesywną dostawę książek krajowych, który skierowany jest do wszystkich jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Gdańskiego.

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego nr A120-211-13/14/SS, została zawarta umowa i aneks nr 2 przedłużający trwanie umowy do 30 października  2015 roku  na: sukcesywną dostawę książek krajowych dla Biblioteki i jednostek organizacyjnych UG z Wykonawcą:

Ogólnopolski System Dystrybucji Wydawnictw AZYMUT Sp. z o.o., 02-460 Warszawa, ul. Gottlieba Daimlera 2

Wysokość udzielonego rabatu od ceny detalicznej netto książki, sugerowanej przez Wydawcę wynosi 35%.

W sprawie bezpośredniej realizacji umowy przedstawicielem  po stronie Wykonawcy jest:

p. Mariusz Wójcik, tel. (22) 847 20 02 wewn. 123, e-mail: bibliotekarz@azymut.pl

Upoważniony pracownik jednostki organizacyjnej, zainteresowany usługą w zakresie niniejszego postępowania, powinien mieć zapewnione źródło finansowania i jest zobowiązany do złożenia stosownego zapotrzebowania - do pobrania w wersji elektronicznej poniżej (w załącznikach).

Zapotrzebowanie należy odpowiednio wypełnić, podpisać i przesłać bezpośrednio do AZYMUT na adres e-mail: bibliotekarz@azymut.pl

 

Faktury należy przekazywać do Pana Piotra Tałanda - Dział Zamówień Publicznych Sekcja Realizacji Umów, adres e-mail : piotr.talanda@ug.edu.pl, tel. (58) 523 23 59.

Faktury należy opracować w następujący sposób:

Zamówienie publiczne nr A120-211-13/14/SS, przetarg nieograniczony

Dokumentacja znajduje się w Dziale Zamówień Publicznych

……………………………………………………

(data i podpis osoby dokonującej zamówienia)