Monika Polak | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Monika Polak

Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 08 maja 2014 roku

Monika Polak

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Polska książka artystyczna 1960-2010. Studium porównawcze z pogranicza literatury i sztuk wizualnych”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Literaturoznawstwa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Michał Piotr Błażejewski

Recenzenci: prof. PWr, dr hab. Małgorzata Komza, prof. Jarosław Kozłowski

Dyplom nr 3782.


Gdańsk, 14 maja 2014 r.