Małgorzata Polkowska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Małgorzata Polkowska

Uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia 19 maja 2014 roku

Małgorzata Polkowska

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

„Prawo kosmiczne w obliczu nowych problemów współczesności”

uzyskała stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk prawnych

w zakresie Prawa, specjalność: prawo międzynarodowe publiczne

Recenzenci w przewodzie habilitacyjnym: prof. dr hab. Zdzisław Brodecki, prof. dr hab. Leonard Bolesław Łukaszuk, prof. UAM, dr hab.Tadeusz Gadkowski, prof. UŚ, dr hab. Maciej Szpunar

Dyplom nr 754.


Gdańsk, 19 maja 2014 r.