Małgorzata Cieciora | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Małgorzata Cieciora

Uchwałą Rady Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 17 kwietnia 2003 roku

Małgorzata Cieciora

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Finansowanie szkolnictwa wyższego w Polsce -analiza stanu aktualnego i próba określenia rozwiązań alternatywnych”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk ekonomicznych

w zakresie Ekonomii

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Dariusz Filar, prof. UG

Recenzenci: dr hab. Henryk Ćwikliński, prof. UG, prof. dr hab. Andrzej Bernacki

Dyplom nr 2241.


Gdańsk, 16 maja 2003 r.