Maria Szatlach | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Maria Szatlach

Uchwałą Rady Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 11 marca 2004 roku

Maria Szatlach

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Znaczenie Planu Marshalla w początkowym okresie procesu instytucjonalizacji integracji europejskiej 1948-1952”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk ekonomicznych

w zakresie Ekonomii

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Dariusz Filar, prof. UG

Recenzenci: prof. dr hab. Anna Zielińska-Głębocka, prof. dr hab. Andrzej Lubbe

Dyplom nr 2369.


Gdańsk, 22 marca 2004 r.