Igor Soczyński | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Igor Soczyński

Uchwałą Rady Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 28 kwietnia 2005 roku

Igor Soczyński

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

Project finance jako metoda finansowania przedsięwzięć inwestycyjnych ze  szczególnym uwzględnieniem warunków polskich”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk ekonomicznych

w zakresie Ekonomii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Danuta Marciniak-Neider

Recenzenci: prof. dr hab. Wiesław Dębski, dr hab. Mirosław Krajowski, prof. UG

Dyplom nr 2518.


Gdańsk, 09 maja 2005 r.