Tomasz Taraszkiewicz | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Tomasz Taraszkiewicz

Uchwałą Rady Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 28 kwietnia 2005 roku

Tomasz Taraszkiewicz

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Partnerstwo publiczno - prywatne jako instrument integracji transportu pasażerskiego w aglomeracjach miejskich”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk ekonomicznych

w zakresie Ekonomii

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Stanisław Miecznikowski, prof. UG

Recenzenci: dr hab. Barbara Kos, prof. AE w Katowicach, prof. dr hab. Olgierd Wyszomirski

Dyplom nr 2517.


Gdańsk, 09 maja 2005 r.