Michael Winfred Klug | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Michael Winfred Klug

Uchwałą Rady Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 30 marca 2006 roku

Michael Winfred Klug

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Market Entry Strategies in Eastern Europe in the Context of the European Union”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk ekonomicznych

w zakresie Ekonomii

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Joanna Pietrzak, prof. UG

Recenzenci: dr hab. Andrzej Stępniak, prof. UG, prof. dr hab. Kazimierz Starzyk

Dyplom nr 2646.


Gdańsk, 05 kwietnia 2006 r.