Adriana Magdalena Zabłocka | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Adriana Magdalena Zabłocka

Uchwałą Rady Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 06 lipca 2006 roku

Adriana Magdalena Zabłocka

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Skuteczność polityki konkurencji Unii Europejskiej w odniesieniu do  horyzontalnych koncentracji przedsiębiorstw”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk ekonomicznych

w zakresie Ekonomii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Andrzej Stępniak

Recenzenci: dr hab. Dariusz Filar, prof. UG, dr hab. Anna Fornalczyk

Dyplom nr 2688.


Gdańsk, 20 lipca 2006 r.