Leszek Czerwonka | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Leszek Czerwonka

Uchwałą Rady Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 26 września 2006 roku

Leszek Czerwonka

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Koncentracja na  rynku hurtowej dystrybucji farmaceutycznej. Ujęcie modelowe”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk ekonomicznych

w zakresie Ekonomii

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Teresa Kamińska, prof. UG

Recenzenci: dr hab. Marian Turek, prof. UG, prof. dr hab. Ryszard Barczyk

Gdańsk, 10 listopada 2006 r.