Joanna Magdalena Miklińska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Joanna Magdalena Miklińska

Uchwałą Rady Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 27 września 2007 roku

Joanna Magdalena Miklińska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Koncepcja centrum logistycznego w modelowaniu kompleksowych usług logistycznych”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk ekonomicznych

w zakresie Ekonomii

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Jerzy Kubicki, prof. AM w Gdyni

Recenzenci: prof. dr hab. Włodzimierz Rydzkowski, prof. dr hab. Leszek Mindur

Dyplom nr 2853.


Gdańsk, 19 października 2007 r.