Sylwia Pangsy-Kania | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Sylwia Pangsy-Kania

Uchwałą Rady Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia 16 października 2008 roku

Sylwia Pangsy-Kania

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

„Polityka innowacyjna państwa a narodowa strategia konkurencyjnego rozwoju”

uzyskała stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk ekonomicznych

w zakresie Ekonomii

Recenzenci w przewodzie habilitacyjnym: prof. dr hab. Elżbieta Domańska, prof. dr inż. Wiesław Maria Grudzewski, prof. dr hab. Antoni Makać, prof. dr hab. Jan Rymarczyk

Dyplom nr 534.


Gdańsk, 05 listopada 2008 r.