Ryszard Jan Rolbiecki | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Ryszard Jan Rolbiecki

Uchwałą Rady Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia 13 czerwca 2011 roku

Ryszard Jan Rolbiecki

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

„Infrastruktura transportu jako czynnik kształtujący warunki rozwoju przedsiębiorstw w  otoczeniu społeczno-gospodarczym”

uzyskał stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk ekonomicznych

w zakresie Ekonomii

Recenzenci w przewodzie habilitacyjnym: prof. dr hab. Janina Jóźwiak, prof. dr inż. Wiesław Maria Grudzewski, prof. dr hab. Adam Szewczuk, prof. dr hab. Krzysztof Szałucki

Dyplom nr 615.


Gdańsk, 28 czerwca 2011 r.