Piotr Witold Zientara | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Piotr Witold Zientara

z dnia 17 maja 2012 roku

Piotr Witold Zientara

na podstawie osiągnięcia naukowego pod tytułem:

„Związki zawodowe w  największych gospodarkach Europy a  przemiany strukturalne i  ewolucja modelu społeczno-ekonomicznego”

oraz oceny aktywności naukowej

uzyskał stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk ekonomicznych

w zakresie Ekonomii

Recenzenci w postępowaniu habilitacyjnym: prof. dr hab. Juliusz Gardawski, prof. dr hab. Jerzy Wilkin, prof. UG, dr hab. Dorota Simpson

Przewodniczący komisji habilitacyjnej: prof. dr hab. Krzysztof Jajuga

Dyplom nr 664.


Gdańsk, 15 czerwca 2012 r.