Stanisław Umiński | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Stanisław Umiński

Uchwałą Rady Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia 29 maja 2014 roku

Stanisław Umiński

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

„Rozważania nad naturą, przyczynami oraz konkurencyjnością działalności eksportowej w ujęciu regionalnym dla Polski”

uzyskał stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk ekonomicznych

w zakresie Ekonomii

Recenzenci w przewodzie habilitacyjnym: prof. dr hab. Anna Zielińska-Głębocka, prof. dr hab. Adam Budnikowski, prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. dr hab. Tadeusz Stryjakiewicz

Dyplom nr 756.


Gdańsk, 03 czerwca 2014 r.