Danuta Luszawska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Danuta Luszawska

Uchwałą Rady Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 20 grudnia 1976 roku

magister Biologii w zakresie Zoologii

Danuta Luszawska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Pokarmowe odruchy instrumentalne o bezpośrednim wzmocnieniu dożołądkowym”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk przyrodniczych

Promotor w przewodzie doktorskim: doc. dr hab. Jerzy Cytawa

Recenzenci: prof. dr hab. Władysław Stążka, doc. dr Juliusz Tokarski

Dyplom nr 387.


Gdańsk, 01 października 1977 r.