Ryszard Markowski | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Ryszard Markowski

Uchwałą Rady Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 30 czerwca 1976 roku

magister Biologii w zakresie Botaniki

Ryszard Markowski

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Sukcesja wtórna roślinności na porębach lasów liściastych”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk przyrodniczych

Promotor w przewodzie doktorskim: doc. dr hab. Hanna Piotrowska

Recenzenci: doc. dr hab. Janusz Faliński, doc. dr hab. Romuald Olaczek

Dyplom nr 353.


Gdańsk, 01 października 1976 r.