Elżbieta Szczepkowska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Elżbieta Szczepkowska

Uchwałą Rady Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 10 czerwca 1976 roku

magister Biologii w zakresie Botaniki

Elżbieta Szczepkowska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Studia nad rola regulatorów wzrostu w spoczynku nasion i wczesnych fazach rozwoju siewek jesionu (Fraxinus excelsior L.)”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk przyrodniczych

Promotor w przewodzie doktorskim: doc. dr hab. Teresa Kentzer

Recenzenci: prof. dr Marian Michniewicz, prof. dr hab. Wacława Potapczyk

Dyplom nr 334.


Gdańsk, 01 października 1976 r.