Jacek Herbich | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jacek Herbich

Uchwałą Rady Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 21 lutego 1977 roku

magister Biologii w zakresie Botaniki

Jacek Herbich

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Roślinność Wysoczyzny Staniszewskiej i jej antropogeniczne przemiany”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk przyrodniczych

Promotor w przewodzie doktorskim: doc. dr hab. Hanna Piotrowska

Recenzenci: doc. dr hab. Jerzy Fabiszewski, doc. dr hab. Janusz Faliński

Dyplom nr 408.


Gdańsk, 15 lutego 1978 r.