Jolanta Groba | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jolanta Groba

Uchwałą Rady Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 22 czerwca 1978 roku

magister Biologii w zakresie Botaniki

Jolanta Groba

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Badania nad wpływem wybranych insektycydów karbaminianowych na niektóre procesy fizjologiczne Scenedesmus quadricauda (Turp.) Bréb.”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk przyrodniczych

Promotor w przewodzie doktorskim: doc. dr hab. Teresa Kentzer

Recenzenci: doc. dr hab. Henryk Renk, doc. dr hab. Eugeniusz Sójka

Dyplom nr 531.


Gdańsk, 01 października 1978 r.