Adam Latała | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Adam Latała

Uchwałą Rady Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 24 września 1982 roku

magister Biologii w zakresie Botaniki

Adam Latała

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Charakterystyka aktywności fotosyntetycznej roślinności Zatoki Gdańskiej”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk przyrodniczych

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Włodzimierz Starzecki

Recenzenci: doc. dr hab. Henryk Renk, doc. dr hab. Marcin Pliński

Dyplom nr 872.


Gdańsk, 01 października 1983 r.