Michał Goc | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Michał Goc

Uchwałą Rady Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 08 października 1982 roku

magister Biologii w zakresie Zoologii

Michał Goc

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Ekologia gniazdowania perkoza dwuczubego (Podiceps cristatus L.) na jeziorze Drużno”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk przyrodniczych

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Stefan Strawiński

Recenzenci: doc. dr hab. Andrzej Dyrcz, doc. dr hab. Maciej Gromadzki

Dyplom nr 873.


Gdańsk, 01 października 1983 r.