Krystyna Bieńkowska-Szewczyk | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Krystyna Bieńkowska-Szewczyk

Uchwałą Rady Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 02 lipca 1982 roku

magister Biologii w zakresie Biochemii

Krystyna Bieńkowska-Szewczyk

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Identyfikacja i charakterystyka produktu genu R bakteriofaga lambda”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk przyrodniczych

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Alina Taylor

Recenzenci: prof. dr Władysław Kunicki-Goldfinger, prof. dr Przemysław Szafrański

Dyplom nr 864.


Gdańsk, 01 października 1982 r.