Jan Marcin Węsławski | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jan Marcin Węsławski

Uchwałą Rady Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 08 czerwca 1984 roku

magister Oceanografii

Jan Marcin Węsławski

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Amphipoda (Crustacea) wód przybrzeżnych Południowo-Zachodniego Spitsbergenu”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk przyrodniczych

w zakresie Biologii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Krystyna Wiktor

Recenzenci: prof. dr hab. Krzysztof Jażdżewski, prof. dr hab. Stanisław Rakusa-Suszczewski

Dyplom nr 996.


Gdańsk, 01 października 1984 r.