Andrzej Borman | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Andrzej Borman

Uchwałą Rady Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 06 stycznia 1984 roku

magister Biologii w zakresie Zoologii

Andrzej Borman

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Niektóre znamiona reakcji adaptacyjnej na stres a test halotanowy u świń”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk przyrodniczych

Promotor w przewodzie doktorskim: doc. dr Juliusz Tokarski

Recenzenci: prof. dr hab. Janusz Gill, prof. dr hab. Adam Kołątaj

Dyplom nr 970.


Gdańsk, 01 października 1984 r.