Zbigniew Tukaj | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Zbigniew Tukaj

Uchwałą Rady Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 12 kwietnia 1985 roku

magister Biologii w zakresie Ekologii

Zbigniew Tukaj

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Badania nad wpływem substancji ropopochodnych na wybrane procesy fizjologiczne u Scenedesmus quadricauda (Turp.) Bréb.”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk przyrodniczych

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Teresa Kentzer

Recenzenci: prof. dr hab. Marian Michniewicz, doc. dr hab. Władysław Wardas

Dyplom nr 1051.


Gdańsk, 01 października 1985 r.