Krystyna Burkiewicz | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Krystyna Burkiewicz

Uchwałą Rady Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 07 czerwca 1985 roku

magister Biologii w zakresie Botaniki

Krystyna Burkiewicz

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Studia nad rolą giberelin i cytokin u wybranych glonów fitoplanktonu bałtyckiego”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk przyrodniczych

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Teresa Kentzer

Recenzenci: prof. dr hab. Wacława Potapczyk, doc. dr hab. Marcin Pliński

Dyplom nr 1061.


Gdańsk, 01 października 1985 r.