Dariusz Szlachetko | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Dariusz Szlachetko

Uchwałą Rady Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 14 grudnia 1990 roku

magister Biologii

Dariusz Szlachetko

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Rewizja taksonomiczna i zróżnicowanie gatunków rodzaju Schiedeella Schltr. sensu lato (Orchidaceae, Spiranthinae)”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk przyrodniczych

w zakresie Biologii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Hanna Piotrowska

Recenzenci: prof. dr hab. Jan Kornaś, prof. dr hab. Waldemar Żukowski

Dyplom nr 1321.


Gdańsk, 14 stycznia 1991 r.