Piotr Marcin Cempulik | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Piotr Marcin Cempulik

Uchwałą Rady Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 06 grudnia 1991 roku

magister Biologii w zakresie Biologii Środowiskowej

Piotr Marcin Cempulik

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Ekologiczne konsekwencje środowiskowego rozmieszczenia kokoszki wodnej Gallinula chloropus na Górnym Śląsku”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk przyrodniczych

w zakresie Biologii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Stefan Strawiński

Recenzenci: prof. dr hab. Przemysław Busse, prof. dr hab. Kazimierz Dobrowolski

Dyplom nr 1351.


Gdańsk, 06 stycznia 1992 r.