Piotr Skowron | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Piotr Skowron

Uchwałą Rady Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 26 czerwca 1992 roku

magister Biologii

Piotr Skowron

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Endonukleaza restrykcyjna Fok I - właściwości, mechanizm działania i zastosowanie w nowych technikach rekombinacji DNA in vitro

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk biologicznych

w zakresie Biologii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. UG, dr hab. Anna Podhajska

Recenzenci: prof. dr hab. Andrzej Piekarowicz, prof. dr hab. Maciej Żylicz

Dyplom nr 1373.


Gdańsk, 02 lipca 1992 r.