Marian Sęktas | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Marian Sęktas

Uchwałą Rady Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 04 lutego 1994 roku

magister Biologii

Marian Sęktas

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Charakterystyka endonukleazy restrykcyjnej MboII z Moraxella bovis

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk biologicznych

w zakresie Biologii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. UG, dr hab. Anna Podhajska

Recenzenci: prof. dr hab. Adam Jaworski, prof. dr hab. Andrzej Piekarowicz

Dyplom nr 1440.


Gdańsk, 14 marca 1994 r.