Andrzej Woźnica | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Andrzej Woźnica

Uchwałą Rady Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 08 listopada 1996 roku

magister Biologii w zakresie Biologii Ogólnej

Andrzej Woźnica

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Rewizja systematyczna palearktycznych błotniszek rodzaju Scoliocentra Loew (Diptera: Heleomyzidae)”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk biologicznych

w zakresie Biologii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. UG, dr hab. Ryszard Szadziewski

Recenzenci: prof. dr hab. Lech Borowiec, prof. dr hab. Tadeusz Sywula

Dyplom nr 1577.


Gdańsk, 18 listopada 1996 r.