Diana Wojtkowiak | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Diana Wojtkowiak

Uchwałą Rady Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 06 grudnia 1996 roku

magister Chemii

Diana Wojtkowiak

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„ATP - zależne proteazy Escherichia coli hydrolizujące replikacyjne białko fagowe λO”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk biologicznych

w zakresie Biologii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Maciej Żylicz

Recenzenci: prof. dr hab. Wiesław Makarewicz, prof. dr hab. Karol Taylor

Dyplom nr 1587.


Gdańsk, 12 grudnia 1996 r.