Alicja Nowak | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Alicja Nowak

Uchwałą Rady Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 17 maja 1996 roku

magister Biologii w zakresie Biologii Molekularnej

Alicja Nowak

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Zastosowanie metod analizy DNA w diagnostyce bakterii rodzaju Acinetobacter

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk biologicznych

w zakresie Biologii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. PG, dr hab. Józef Kur

Recenzenci: prof. dr hab. Jacek Juszczyk, prof. UG, dr hab. Barbara Lipińska

Dyplom nr 1564.


Gdańsk, 07 lipca 1996 r.